BPA har blitt en rettighet

Alle norske kommuner plikter å ha et tilbud om personlig assistanse, organisert som BPA. Alle kan søke om BPA og har rett til å få sin søknad vurdert.

1. januar 2015 ble BPA en individuell rettighet i Norge. Den nye loven slår fast at dersom du innfrir visse kriterier, kan du kreve å få BPA. Her er kravene den nye loven stiller:

  • Du må ha et langvarig assistansebehov
  • Du må ha behov for minst 32 timer assistanse i uken
  • Du må være under 67 år

Med langvarig assistansebehov menes behov ut over to år.

Dersom behovet for assistanse er minst 25 timer i uken, har du likevel rett til å få BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at det vil medføre vesentlige kostnadsøkninger.

Helse- og omsorgsdepartementet har beregnet at cirka 14 000 nordmenn har krav på å få BPA etter kriteriene loven stiller. Det betyr at omtrent 10 000 personer som i dag ikke har BPA, nå har rett til å få det.

Det er viktig å huske at dersom du ikke omfattes av rettigheten til å kreve BPA, har du likevel rett til å søke og bli vurdert for å få BPA. Mange kommuner innvilger BPA til personer med behov som er langt under kravene i rettighetsfestingen.

Les hele loven som gir rett til BPA her:
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d.

18. desember 2015 ga Helse- og omsorgsdepartementet ut et rundskriv som beskriver i større detalj den nye rettigheten. Rundskrivet definerer hva BPA er og hvordan det skal brukes, og gir retningslinjer for hvordan kommunene skal behandle søknader og tildele BPA. Hele rundskrivet kan du lese her:
Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av BPA