Hvem kan få BPA?

Alle som har sammensatte og omfattende tjenestebehov kan søke om å få disse organisert som BPA. BPA passer for mennesker i mange ulike situasjoner.

Både barn, voksne og eldre kan få BPA.

Behovet avgjør

Muligheten til å få BPA er ikke begrenset til bestemte funksjonshemminger, diagnoser eller lignende. BPA tildeles etter vurdering av det individuelle behovet for praktisk og personlig bistand i hverdagen. I prinsippet er BPA en måte å organisere praktisk bistand, ikke omsorg og pleie. Den som trenger helserelatert bistand, kan sammen med kommunens saksbehandler vurdere om flere tjenester kan bakes inn i vedtaket om BPA.

I forbindelse med rettighetsfestingen 1. januar 2015 er det også bestemt at timer til støttekontakt skal inngå i beregningsgrunnlaget for assistansetimer. Dette skal gjøre det enklere å få BPA for personer som allerede er innvilget støttekontakt.

Nesten 4.000 nordmenn hadde BPA 1. januar 2015. Blant disse finner vi bevegelseshemmede, personer med muskelsykdommer, Downs syndrom, Cerebral parese, MS, ME, ALS, personer med kognitiv svikt, autisme, demens, trafikkskadde, terminalt syke, blinde og svaksynte – for å nevne noen. Både personer med medfødt og ervervet funksjonsnedsettelse kan få BPA.

Personer med foreldreansvar for barn med assistansebehov kan også søke om BPA som en avlastning i hverdagen.

Arbeidsledelse

For å få BPA må man ha mulighet og vilje til å gå inn i en lederrolle for sine assistenter. Alternativt kan arbeidslederansvaret settes bort til andre (stedfortredende arbeidsleder). Dette gjelder blant annet barn og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Stedfortredende arbeidsleder kan være foreldre, ektefelle, verge, eller andre nærstående.

Kommunen bestemmer

Det er kommunene som vurderer og bestemmer hvem som får BPA. Det vil i mange tilfeller gjøres en vurdering om bistanden du er innvilget skal leveres som en helse- og omsorgstjeneste, eller som BPA. Erfaringen er at kommunene vurderer dette ulikt.

Det er ikke satt noen nedre grense for antall timer bistand som kan gis som BPA. Det forutsettes likevel at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det mer hensiktsmessig kan ivaretas med BPA, enn med tradisjonelle omsorgstjenester. Hva som er hensiktsmessig vil variere ut fra den enkelte kommunes øvrige tilbud, og dermed vil kommunene vurdere dette ulikt.

Med rettighetsfestingen av BPA fra 1. januar 2015, har man rett til å få kommunens bistandstjenester organisert som BPA dersom man oppfyller bestemte kriterier. Men selv om man faller utenom rettigheten, har alle lov til å søke om BPA, og rett til å få søknaden sin vurdert.