Hvordan organiseres BPA?

Arbeidsledelse

Den som får innvilget BPA kalles assistanseberettiget. Denne får rollen som arbeidsleder for egne assistenter.

Hvis den som er assistanseberettiget ikke har mulighet til å være arbeidsleder selv, kan rollen gis videre til en stedfortredende arbeidsleder. Dette er som regel en nær pårørende.

Vedtakstimer

Kommunen vedtar hvor mange timer assistanse i uken du får tildelt. Timetallet er et gjennomsnitt pr uke, regnet pr kalenderår. Det betyr at du kan bruke ekstra mange assistenttimer i uker med ekstra behov, så lenge du ikke overstiger gjennomsnittet i løpet av et år.

3 driftsmodeller

Det er mange formelle krav, lover og regler knyttet til å drifte en BPA-ordning. Ikke minst skal arbeidsgiveransvaret for assistentene ivaretas. I dag finnes det 3 ulike arbeidsgiverløsninger:

  1. Kommunen
  2. BPA-leverandør
  3. Være din egen arbeidsgiver

Undersøk hvilke alternativer som er tilgjengelig i din kommune. I noen kommuner tilbys BPA kun med kommunen som arbeidsgiver. Andre steder er det fritt brukervalg, hvor du kan velge mellom flere profesjonelle BPA-leverandører. Å være egen arbeidsgiver er ikke like vanlig. Det er en krevende oppgave, som anbefales kun for deg som allerede har solid erfaring som arbeidsleder.

Der det er valgfrihet, velger de fleste en privat BPA-leverandør eller kommunen til å drifte sin ordning. Disse vil bidra med opplæring i arbeidslederrollen, og sørge for at personalhåndtering, lønnsutbetaling, sykefravær, arbeidsmiljøloven og lignende håndteres på en god måte.