Hvordan søker jeg om BPA?

Søknad om BPA sender du til pleie- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten i din kommune eller bydel. Undersøk om din kommune har spesielle krav til innhold i søknaden.

Søknaden må inneholde personopplysninger, og en beskrivelse av assistansebehovet. Alle aktiviteter og oppgaver du trenger assistanse til bør tas med. Vi anbefaler deg å være svært konkret både når det gjelder oppgaver og tidsbruk. Timeberegningen må være realistisk og velbegrunnet.

Du bør også legge ved en legeerklæring, som bekrefter din helsetilstand og hvilke konsekvenser det har i din hverdag.

Du kan få råd og hjelp til å skrive en god søknad av en BPA-leverandør, som OptimalAssistanse.

Søknadsrutinene og saksbehandlingen vil variere i den enkelte kommune. Erfaringen er også at kommunene tolker regelverket ulikt, og legger vekt på ulike kriterier i sin vurdering. Beregningen av hvor mange timer assistanse i uken du innvilges, vil derfor kunne variere fra kommune til kommune.

Kommunen eller bydelen plikter å behandle søknaden din snarest mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet. Det er mulig å klage på vedtaket, dersom du er uenig i resultatet.

For å en pekepinn på om du kan få BPA, kan du ta vår BPA-test.