Ressurser

Helse- og omsorgstjenesteloven

Lov om helse- og omsorgstjenester § 3.1 og § 3-2 (punkt 6 bokstav b) slår fast kommunens ansvar for å levere helse- og omsorgstjenester, deriblant personlig assistanse. § 3-8 slår fast at kommunen skal ha et tilbud om personlig assistanse organisert som BPA.

Loven som gjør BPA til en rettighet (endret 1. januar 2015)

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d gir rettigheter til BPA.

Grunnlaget for lovendringen finnes i Proposisjon 86-L.

På Stortingets nettsider finner du dokumentasjon på hele saksgangen i lovendringen.

Saksbehandling av BPA-søknader

18. desember 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et nytt rundskriv om hvordan kommunene skal saksbehandle søknader om BPA. Rundskrivet inneholder mye sentral informasjon om BPA, definisjon, rettighetsfestingen, tildeling, organisering og praktisk gjennomføring av ordningen.

Det nye rundskrivet baserer seg på to tidligere rundskriv om BPA:

Klagemuligheter

Lov om pasient- og brukerrettigheter, kapittel 7.

Forvaltningsloven, kapittel 6.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Informasjon fra NAV om ordningen for deg som trenger assistanse for å være yrkesaktiv.

BPA-leverandører

Se BPA-Portalen.no for en oversikt over hvilke leverandører som er tilgjengelig i din kommune.

Opplæring, kurs og veiledning

Se BPA-skolen.no for kurs og kompetanseheving for saksbehandlere, arbeidsledere og assistenter. BPA-skolen tilbyr også uavhengig veiledning for den som skal søke om BPA eller klage på vedtak.